preskoči na sadržaj

Osnovna škola Novi Marof

Vijesti

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica klarineta i pomoćnik/ica u nastavi

Autor: Brankica Šegović, 21. 11. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF  

 Zagorska 23, Novi Marof

 KLASA: 112-01/19-04-10

 URBROJ: 2186-128-01-1

 Novi Marof, 10.12.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Novi Marof, Zagorska 23, 42220 Novi Marof raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto m/ž:

 

 1. UČITELJ/ICA KLARINETA- 1 izvršitelj/izvršiteljica,  zamjena za učiteljicu na rodiljskom dopustu, VSS na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 2. POMOĆNIK/ICA U NASTAVI – u sklopu Projekta  Varaždinske županije „JA MOGU“. Rad u nastavi kao pomoćnik/ica učeniku s teškoćama u razvoju. ( SSS-VSS) Nepuno radno vrijeme. 20 h tjedno  do kraja nastavne godine 2019/2020.

          Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

                        Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

                        Kod kandidata/kinja ne smiju postojati zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

            Kandidat/kinja za radno mjesto pod brojem 1. mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

            Kandidat/kinja mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o  djelokrugu  rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj  školi (NN 40/2014).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na kojoj moraju naznačiti radno mjesto za koje se prijavljuju kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis

 • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu,

 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od objave natječaja),

 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od objave natječaja)

            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

          Vrednovanje kandidata će se izvršiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Novi Marof.

          Obavijest o sadržaju i načinu vrednovanja kandidata/kinja te o mjestu i vremenu održavanja vrednovanja bit će objavljeni u roku od 8 dana od isteka roka za prijave na službenoj internetskoj stranici škole.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Novi Marof

                                  Zagorska 23, 42220 Novi Marof                            

          Kandidati/tkinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka   navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

          Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje.

          Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Osnovne škole Novi Marof.

 

                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                   Anđelko Bošnjak

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF  

 Zagorska 23, Novi Marof

 KLASA: 112-01/19-04/9

 URBROJ: 2186-128-01-19-1

 Novi Marof, 21.11.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Novi Marof, Zagorska 23, 42220 Novi Marof raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto m/ž

 

 1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA - 1 izvršitelj, VSS na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme rodiljskog dopusta , puno radno vrijeme 40 sati tjedno

 2. UČITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj, VSS na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje, puno radno vrijeme 40 sati tjedno

          Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

                        Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

                        Kod kandidata/kinja ne smiju postojati zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

            Kandidat/kinja za radno mjesto mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na kojoj moraju naznačiti radno mjesto za koje se prijavljuju kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis

 • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu,

 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od objave natječaja),

 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od objave natječaja)

            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

          Vrednovanje kandidata će se izvršiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Novi Marof.

          Obavijest o sadržaju i načinu vrednovanja kandidata/kinja, pravnim i drugim izvorima te o mjestu i vremenu održavanja vrednovanja bit će objavljeni u roku od 8 dana od isteka roka za prijave na službenoj internetskoj stranici škole.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Novi Marof

                                  Zagorska 23, 42220 Novi Marof                               

          Kandidati/tkinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka   navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

          Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje.

          Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Osnovne škole Novi Marof.

                                                   

                                                                                                        Ravnatelj

                                                                                  Anđelko Bošnjak

 

 
ZVIRANJEK
RASPORED POČETKA I KRAJA NASTAVNOG DANA
 

PRIJEPODNEVNA SMJENA - NIŽI RAZREDI

8:00 - 11.50

POPODNEVNA SMJENA - VIŠI RAZREDI

12:45 - 18:05

 
Za roditelje i učenike
PRIMANJE RODITELJA

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Centar izvrsnosti

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkoviCMS za škole logo
Osnovna škola Novi Marof / Zagorska 23, HR-42220 Novi Marof / www.os-novi-marof.skole.hr / ured@os-novi-marof.skole.hr
preskoči na navigaciju